De Rank Wezemaal Icon cropped

Inleiding

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen, met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap, een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen de school, de ouders en de leerlingen regelt. De Schoolraad moet betrokken worden bij het opstellen van dit schoolreglement en later bij elke wijziging ervan.
Dit schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voor akkoord voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke  wijziging ervan.
Scholen kunnen ouders zowel schriftelijk als elektronisch informeren. Ouders kunnen een schriftelijk exemplaar van dit schoolreglement krijgen en dit op eenvoudig schriftelijk verzoek.
Indien de ouders het schoolreglement niet (willen) ondertekenen, kan de school het kind weigeren.
Bij wijzigingen aan het schoolreglement moeten ouders zich opnieuw akkoord ver-klaren.
Als ze niet akkoord gaan, eindigt de inschrijving van de leerling op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Dit schoolreglement bevat drie delen.
In deel I vindt u de wettelijke minimuminhoud van het schoolreglement, zoals bepaald in artikel 37§2 en artikel 37§3 van het Decreet Basisonderwijs en dit voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs:

 1. Afwezigheden en te laat komen (lagere school)
 2. Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs (kleuterschool & lagere
  school)
 3. Herstel- en sanctioneringsbeleid (lagere school)
 4. Getuigschrift basisonderwijs (lagere school)
 5. Huiswerk, agenda’s, leerlingenevaluatie en rapporten (lagere school)
 6. Engagementsverklaring (kleuterschool & lagere school)
 7. Algemeen rookverbod (kleuterschool & lagere school)
 8. Leerlingenraad (lagere school)
 9. Financiële bijdrage (kleuterschool & lagere school)
 10. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse
  Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (kleuterschool & lagere
  school)
 11. Recht op inzage door ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die op
  een leerling betrekking hebben (kleuterschool & lagere school)
 12. Eén-of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten) (kleuterschool en
  lagere school)

In elke basisschool van onze scholengemeenschap Polaris is dit eerste deel identiek.
In deel II vindt u belangrijke, extra informatie voor ouders. Ook deel II geldt voor alle basisscholen van Polaris. Sommige van deze punten worden concreter uitgewerkt in deel III van deze brochure.

 1. Scholengemeenschap Polaris
 2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
 3. De schooltoeslage (groeipakket)
 4. Organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
 5. Ouderlijk gezag
 6. Veranderen van adres en/of school
 7. Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)
 8. Ondersteuningsnetwerk
 9. Toedienen van medicatie
 10. Lessen zwemmen en lichamelijke opvoeding
 11. Revalidatie/logopedie
 12. Privacy
 13. Vrijwilligers
 14. Participatie
 15. Klachtenregeling
 16. Ondertekening en afdwingbaarheid van het schoolreglement

In deel III tenslotte vindt u schoolspecifieke informatie. Dit deel is enkel van toepassing in de school waar u uw kind hebt ingeschreven.

Wilfried Focquet
Directeur-Coördinatie SG Polaris
1 september 2020

Deel 1 - Decreten

Schoolregelement

Deel 2 - Polaris

Schoolreglement scholengemeenschap

Deel 3 - De Rank

Nuttige informatie

De Rank Logo

Aarschotsesteenweg 172

3111 Wezemaal

De Rank Wezemaal I Website Creator: Jan Bruyninckx.